Mielipiteet

Lukijan mielipide: Puolangan strategia tarvitsee päivittämistä

Kunnan elinvoimaisuus merkitsee minulle työpaikkoja, monipaikka-asumista ja riittäviä. Se on kuntien välistä yhteistyötä ja edunvalvontaa. Uusien asukkaiden saamiseksi on edistettävä vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyviksi asuinrakennuksiksi muutosluvan maksuttomuudella, palvelujen tarjoamisella etätyötä tekeville ja heidän perheilleen unohtamatta laaja-kaistayhteyksien täysimääräistä hyödyntämistä ja toimitilojen tarjoamista etätyötä tekeville. Paljakan matkailun edellytyksiin tulee käynnistää markkinointi yritysinvestointien saamiseksi.

Ensimmäisenä puuttuisin sivukylien varhaiskasvatuspalvelujen heikkoon saatavuuteen. Ei ole ollut oikein se, että Latva-Kotilankylän alueen asukkaat ovat joutuneet muuttamaan Ristijärvelle siitä syystä, ettei sinne ole saatu omin voimin eikä yhteistoiminnassa Ristijärven kanssa. Kunnan verotulot vähentyivät edellisvuoteen verrattuna. E ole mahdollisuutta menettää yhtään aktiivi-ikäistä kuntalaista, vaan päinvastoin, heitä on saatava lisää. Kunnassa on vakavasti pohdittava varhaiskasvatuspalvelujen tarjoamista maksuttomana unohtamatta sitä, että niiden pitää olla saatavilla myös sivukylissä.

Lapsia liikuttava ja sosiaalistava investointi olisi myös skeitti-kiipeilyparkki, jonka yhteyteen tulisi rakentaa aikuisille ulkokuntoilulaitteet. Nämä sopisivat hyvin Honkavaaran kuntosalin tuntumaan tai uuden rakennettavan liikuntahallin tuntumaan. Tämä ei olisi kallis investointi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Markkinoinnin pitää perustua tosiasioille, eikä korulauseille. Toimivat ja hyvät peruspalvelut ovat lähes aina parasta kunnan markkinointia. Markkinoinnissa tulee hyödyntää sosiaalista mediaa, tänne muuttaneiden ihmisten antamaa positiivista viestiä sekä sitä, että monikuntalaiset (etätyötä tekevät) otetaan mukaan tavalla tai toisella kunnan kehittämiseen. Oleellista on, että markkinointi osataan kohdentaa oikeaan kohderyhmään.

Hyvä päätöksenteko merkitsee minulle päätösten lainmukaisuuden selvittämistä niin, että kunta välttyy jälkeenpäin kalliilta seuraamusmaksuilta ja oikeusriidoilta. Sote-sopimuksen kilpailuttamatta jättäminen on ollut laiminlyönti, joka maksaa ainakin yhden skeittiparkin hinnan. Niin ikään Kainuun Soten kanssa vanhoista eläkevastuista vuosia kestänyt kiista on saatava loppumaan. On kysyttävä, että missä riitaa käydään, koska se ei ole vireillä ainakaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

Henkilöstö on kunnan tärkein voimavara. Sen vuoksi henkilöstöä tulee aina kohdella oikeudenmukaisesti ja pitää siitä hyvää huolta. Lupaukseni on, että henkilöstö saa aina tarvitsemansa työsuojelullisen ja oikeudellisen avun, kun sitä vastaan hyökätään oikeudettomasti. Henkilöstön tärkein valintakriteeri on aina ja joka valinnassa pätevyys!

Pormestarimallista saadut kokemukset ovat osoittaneet muuallakin kuin Puolangalla, että se keskittää valtaa. Tämä korostuu Puolangalla, jossa Keskustalla on ollut määräenemmistö. Malli on osoittanut sen, että kuntaan on syntynyt sisäisen valvonnan ja oikeudellisen osaamisen puutteita, kuten sote-sopimuksen kilpailuttamatta jättämisestä ja seuraamusmaksuesityksestä on käynyt ilmi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lupaukseni on, että olen pormestarina vain sen ajan, että hallintosääntö saadaan uusittua, kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset määriteltyä ja virka täytettyä. Se selviää vielä tämän vuoden aikana. Katson, että kunnanjohtajalla tulee olla yliopistossa tai tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, joka sisältää riittävät oikeudelliset ja taloushallintoa sekä johtamista koskevat opinnot, minkä lisäksi vaaditaan kokemusta julkisen johtavan viran hoitamisesta.

Esko Rautiainen

Puolangan kunnanvaltuustoon pyrkii 31 ehdokasta.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä