Mielipiteet

Lukijan mielipide: Palveluihin on mahdollisuus pienituloisellakin

Teimme tässä taannoin valtuustoaloitteen, jolla halusimme nostaa esille, että osa pienituloisista eläkeläisistä on jäänyt siivous- ja kotiapupalveluiden ulkopuolelle, kun yhdistyksen organisoima siivouspalvelu loppui kunnassamme ja yksityiseen palvelutuottajaan ei ole ollut varaa turvautua.

Kunnanhallitus otti asian käsittelyyn ja saattoi sen elinvoimapalveluiden valmisteltavaksi. Valmistelussa oli selvitetty asian laillista puolta sekä esitetyn mukaisen toimintamallin vaikutusta Suomussalmen työllisyystilanteeseen ja markkinoilla toimivien yritysten toimintaedellytyksiin sekä vaikutusta pienituloisten ikäihmisten mahdollisuuksiin saada kotona asumista tukevia palveluita.

Kainuun sote tarjoaa kotihoidon tukipalveluita tukemaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Tukipalvelut eivät edellytä säännöllisen kotihoidon tarvetta. Kainuussa kotihoidon tukipalveluja ovat ateriapalvelu, vaatehuolto, kylvetyspalvelu, turvapalvelut, siivous, saattaja- ja asiointipalvelut, sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki sekä kuntouttava päivätoiminta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tukipalveluiden järjestämiseen kuuluu maksusitoumusten tekeminen palvelun piirissä oleville asiakkaille niin, että asiakkaat voivat tilata esimerkiksi siivouspalvelua soten julkisella palvelun tuottajien listalla olevien palveluntuottajien piiristä. Soten palveluntuottajien listalla on vuonna 2021 ainakin kahdeksan suomussalmelaista palveluntuottajaa. Soten kautta rahoitettu palveluntarjonta ikäihmisille on siis laajasti järjestettyä, kunhan sitä vain osaa hakea.

Vuonna 2013 voimaantullut vanhuspalvelulaki vahvisti iäkkäiden henkilöiden oikeutta laadultaan hyviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Laissa säädettiin myös pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyydestä ja iäkkäille puolisoille annettavasta mahdollisuudesta asua yhdessä. Lain lähtökohtana oli iäkkään henkilön toimintakyvyn edellyttämien palvelujen turvaaminen.

Lakiehdotuksen 3 §:n mukaan iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen vuoksi.

Laissa ei määritellä tiettyä ikää, jonka perusteella henkilö on oikeutettu muun muassa palvelujen tarpeen arviointiin. Iäkkään henkilön käsitettä ei ole ollut mahdollista määritellä ilman numeerista ikärajaa niin yksiselitteisesti, että tulkintaongelmilta vältyttäisiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Säännöstä sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon lain tarkoitus ja suosittava lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa mainittua asiakasmyönteistä tulkintaa siten, että ensiarviossa tukeudutaan henkilön omaan käsitykseen toimintakyvystään ja palvelujen tarpeestaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta korosti mietinnössään, ettei rajanveto saa johtaa siihen, että asiakas jää perusteettomasti lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Eli käytännössä jokaisella vanhuuseläkeiän täyttäneellä, joka kokee tarvitsevansa kotona asumista tukevia palveluita oman terveydentilansa perusteella, on oikeus pyytää oman alueensa palveluohjauksesta palvelutarpeen arviointia ja esimerkiksi siivousapua tai muita kotiin tuotavia palveluita.

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla, jolla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Ohjauksen ja neuvonnan pohjalta arvioidaan tarvittaessa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheisensä kanssa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Palvelutarvetta arvioitaessa ja selvitettäessä huomioidaan iäkkään henkilön omat voimavarat ja se, miten hän selviytyy jokapäiväisistä toiminnoista itsenäisesti ja missä hän tarvitsee ulkopuolista apua. Palvelutarpeen monipuolinen ja laaja-alainen arviointi toimii asiakkaalle järjestettävien palvelujen pohjana.

Palvelutarve arvioidaan kiireellisissä tilanteissa välittömästi tai viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Asiakasohjaajan tavoittaa arkisin.

Olkaa rohkeasti yhteyksissä, myös pienituloisella ikäihmisellä on mahdollisuus kotona asumista tukeviin palveluihin, kunhan uskaltaa vain lähteä niitä hakemaan ja vaatimaan.

Merja Kyllönen

Taina Matero

Rahoitettavat rojektit voivat olla joko yleishyödyllisiä tai liittyä yritystoimintaan.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä