Mielipiteet

Lukijan mielipide: Kainuun liitto vastaa Hyrynsalmen terminaalialuetta koskevaan avoimeen kirjeeseen

Mirja Fagerroos ja Tiina Pehkonen nostivat esiin Hyrynsalmen puutavaraterminaalin mahdolliset kielteiset vaikutukset asukkaiden terveydelle, turvallisuudelle, kunnan viihtyvyydelle, houkuttelevuudelle ja pitovoimalle Ylä-Kainuu-lehdessä julkaistussa avoimessa kirjeessään (15.9.). He kysyvät, olivatko tulevat liikennemäärät tiedossa silloin, kun terminaali lisättiin maakuntakaavaan ja oliko kaavamuutoksen yhteydessä tehty tarvittavat vaikutusarvioinnit ympäristölle ja ihmisille.

Nämä molemmat on huomioitu maakuntakaavamuutoksessa. Hyrynsalmen maaliikenteen terminaalialue on osoitettu Kainuun liiton valmistelemassa vaihemaakuntakaavassa 2030, joka on tullut voimaan viime vuonna.

Maaliikenteen terminaalialueille annetussa suunnittelumääräyksessä painotetaan, että ympäristölle aiheutuvien melu- ym. haittojen ehkäisemiseen on kiinnitettävä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityistä huomiota.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Terminaalialueen läheisyyteen ei tule myöskään sijoittaa uusia asuntoja tai muuta melulle herkkää toimintaa.

Kainuun liiton valmisteleman vaihemaakuntakaavan maakuntakaavamerkintä ja sitä koskeva suunnittelumääräys perustuvat vaikutusten arviointiin, selvityksiin, osallistuvaan suunnitteluprosessiin ja maakunnalliseen päätöksentekoon, joka on kuvattu vaihemaakuntakaavan kaava-aineistossa.

Vaikutuksia on arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukaan mm. suhteessa liikenneturvallisuuteen, asukkaiden terveyteen ja viihtyvyyteen sekä alueen elinkeinomahdollisuuksiin ja elinvoimaisuuteen.

Väyläviraston vuonna 2019 julkaisemassa Kontiomäki-Pesiökylä-Ämmänsaari/Taivalkoski radan peruskorjauksen hankearvioinnissa on arvioitu kuljetusmääriä ja eri hankevaihtoehtoja. Kontiomäki-Pesiökylä-radan parantaminen on saanut rahoituspäätöksen valtion talousarviossa 2021.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vaihemaakuntakaavan 2030 ratkaisut tähtäävät muun muassa elinkeinojen toimintaedellytysten kehittymiseen, asukkaiden työllisyysmahdollisuuksien parantumiseen ja aluetalouden kasvuun. Puuraaka-aineen kuljetukset edellyttävät kustannustehokasta kuljetusketjua ja kuormauspaikka- ja terminaaliverkkoa.

Maakuntakaavamerkinnöillä ja määräyksillä on pyritty parantamaan myös liikenneturvallisuutta, sillä rautatiekuljetukset ovat maantiekuljetuksia turvallisempia. Olemassa olevien rakenteiden hyödyntäminen ja häiriöksi koetun toiminnan keskittäminen edistää yhdyskuntataloutta ja siten voidaan vähentää myös tarvetta sijoittaa pienempiä vastaavanlaisia yksiköitä eripuolille kaava-aluetta.

Maakuntakaavassa esitetyillä ratkaisuilla, maakuntakaavamääräyksillä ja muulla ohjeistuksella on pyritty huomioimaan mahdolliset haitalliset vaikutukset jo kaavan valmisteluvaiheessa. Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen jatkuu yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kun viranomaiset esimerkiksi Väylävirasto ja kunnat suunnittelevat alueiden käyttöä, niiden on huomioitava maakuntakaava ja siinä annetut kaavamääräykset. Tarkemmassa suunnittelussa on edistettävä maakuntakaavan toteuttamista ja katsottava, ettei erilaisilla toimilla vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Vaihemaakuntakaavan kaava-aineistossa todetaan, että maaliikenteen terminaalialueella syntyy meluhaittoja ja erilaista tärinähaittaa. Suunnitteluvaiheessa melu- ja tärinävaikutusten vähentäminen voidaan huomioida ensisijaisesti erilaisten toimintojen sijoittelulla sekä erilaisilla melusuojausrakenteilla ja teknisillä ratkaisuilla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tärkeää yhdistää tarvittavien lisäselvitysten laatiminen, erilaisten vaihtoehtojen vaikutusten arvioiminen sekä vuorovaikutus viranomaisten, paikallisten asukkaiden ja muiden osallisten kanssa siten, että haitallisia vaikutuksia voidaan parhaiten välttää ja lieventää.

Tarkempaa tietoa vaihemaakuntakaavan 2030 perusteista löytyy Kainuun liiton verkkosivuilta: https://kainuunliitto.fi/kaavoitus-ja-liikenne/voimassa-olevat-kaavat/kainuun-vaihemaakuntakaava-2030/

Sanna Schroderus

Kirjoittajien mukaan Hyrynsalmen maaliikenteen terminaalialueille annetussa suunnittelumääräyksessä painotetaan, että ympäristölle aiheutuvien melu- ym. haittojen ehkäisemiseen on kiinnitettävä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityistä huomiota.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä